Створення пайового інвестиційного фонду як ефективний спосіб залучення інвестицій
Інвестиції – джерело живлення кожної економіки, зростання якої напряму залежить від кількості вкладених коштів. Пріоритетним завданням, яке стоїть перед Україною, є збільшення темпів економічного зростання, що потребує залучення якомога більшої кількості інвестицій у різні галузі економіки.

Одним із найперспективніших способів залучення коштів інвесторів є створення інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових інвестиційних фондів), порядок діяльності яких регламентується Законом України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 №5080-VI (надалі – Закон про ІСІ) та Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 №1560-XII.

Корпоративний інвестиційний фонд є юридичною особою, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування (ч. 1 ст. 8 Закону про ІСІ). Відтак, порядок його функціонування визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та не містить значних особливостей.

Водночас, унікальність пайового інвестиційного фонду (надалі – пайовий фонд) полягає в тому, що він не є юридичною особою, а лише сукупністю активів, об'єднаних для їх подальшого вкладення в об'єкти інвестування з метою отримання прибутку та/або досягнення соціального ефекту. Відтак, ключовим гравцем на ринку інститутів спільного інвестування є не сам ПІФ, а компанія з управління активами (надалі – КУА), яка не лише створює вказаний інститут спільного інвестування, а й забезпечує його функціонування, здійснюючи професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів.


Переваги участі у пайовому фонді для інвестора

• Керівництво пайовим фондом здійснюють професійні управляючі (КУА), основною метою діяльності яких є розподілення активів таким чином, щоб вони принесли інвесторам якнайбільший прибуток.

• Активи пайового фонду одночасно інвестуються у безліч різних акцій та облігацій. Аналогічного ефекту інвестор практично не може досягти самостійно купуючи акції окремих компаній.

• Диверсифікація (змішування різних активів в межах одного пайового фонду) мінімізує ризик втрати коштів для інвестора.

Класифікація пайових фондів

В залежності від порядку провадження діяльності КУА:

- відкритого типу (КУА такого фонду бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників пайового фонду викуп цінних паперів, які нею були емітовані);

- інтервального типу (КУА пайового фону зобов'язана здійснювати на вимогу учасників пайового фонду викуп емітованих нею цінних паперів протягом обумовленого строку (інтервалу), що передбачений інвестиційною декларацією пайового фонду);

- закритого типу (КУА такого пайового фонду не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, які були нею емітовані до моменту припинення).

Вказана класифікація має не лише теоретичний, а й практичний характер. Так, учасник пайового фонду відкритого типу може у будь-який момент подати до КУА заяву про викуп у нього інвестиційного сертифікату, якщо його не влаштовує динаміка зростання чистих активів пайового фонду. Водночас, учасник пайового фонду закритого типу може розраховувати на отримання більшого прибутку або ж нести ризик обрання КУА неправильної інвестиційної стратегії.

В залежності від структури активів пайового фонду:

- диверсифікований, який відповідає ч. 4 ст. 7 Закону про ІСІ, а саме: сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах пайового фонду не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів; сумарна вартість цінних паперів, які становлять активи пайового фонду в обсязі, що перевищує 5 відсотків загального обсягу випуску цінних паперів, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів; не менш як 70 відсотків загальної вартості активів пайового фонду становлять кошти, а також цінні папери, що допущені до торгів на регульованому фондовому ринку);

- недиверсифікований, який не відповідає вимогам щодо диверсифікації (різноманітності) активів.

Наведена класифікація теж не позбавлена практичного значення, адже чим вища диверсифікація активів, тим безпечнішим вважається пайовий фонд та тим менші ризики несуть його інвестори.

Особливості створення пайового фонду

► мінімальний обсяг активів - 1250 мінімальних заробітних плат;

► створюється КУА;

► реєструється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і вноситься до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

► укладаються договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем активів пайового фонду, депозитарієм, а також, за необхідності, з андеррайтером;

► вчиняються дії по реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

Пайовий фонд як форма спільного інвестування починає функціонувати за умови настання сукупності юридичних фактів, які становлять юридичний склад, а саме: реєстрація пайового фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування, реєстрація проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та придбання хоча б одного інвестиційного сертифіката такого пайового фонду.

Специфіка діяльності пайового фонд

► учасником пайового фонду є власник цінних паперів інституту спільного інвестування;

► ціним папером, емітентом якого є КУА пайового фонду, є інвестиційний сертифікат;

► управління активами пайового фонду здійснює КУА від свого імені та в інтересах фонду. Водночас КУА пайового фонду не здійснює правомочностей власника, оскільки перехід права власності на активи пайового фонду до КУА не відбувається;

► бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності пайового фонду веде КУА;

► грошові кошти, які передаються КУА за придбані інвестиційні сертифікати, підлягають юридичному і фактичному відокремленню від майна КУА;

► учасники пайового фонду, на відміну від акціонерів, не беруть участь в управлінні фондом;

► учасники пайового фонду не мають права впливати на діяльність КУА;

► пайовий фонд ліквідується, зокрема. якщо вартість активів пайового фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів.

Висновок

Отож, якщо Ви прагнете безпечно та вигідно інвестувати належні Вам активи, не переймаючись їх долею та не втручаючись в управління товариством, то пайовий фонд – ідеальне рішення. Керований професійними управляючими з КУА він може швидко та з мінімальними ризиками примножити інвестовані в нього кошти та принести Вам прибуток.18 СІЧНЯ / 2022

Автор: Андрій Кавчук

КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!